ROD City Church
1st Floor,
92, Pantheon Road,
Egmore, Chennai – 600008
Time: Sunday 9:30 am – 12:00 pm

ROD Community Church
219, Kamakoti Nagar,
1st Main Road,
Pallikaranai, Chennai – 600100
Time: Sunday 4:30 – 6:30 pm

The Stronghold Foundation
No. 1, Krishna Main Road,
Church Growth Centre,
Thiru Vi Ka Nagar,
Chennai – 600082