ROD City Church
1st Floor,
92, Pantheon Road,
Egmore, Chennai – 600008
Time: Sunday 9:30 am – 12:00 pm

ROD Community Church
Orchid Sanskrish,
7th Cross Street,
Kamakoti Nagar,
Pallikarnai, Chennai – 600100
Time: Sunday 9:30 – 11:30 am

The Stronghold Fellowship
No. 1, Krishna Main Road,
Church Growth Centre,
Thiru Vi Ka Nagar,
Chennai – 600082